SISTEMA D´AMORTITZACIÓ FRANCÉS

Tot els Bancs i caixes espanyoles utilitzen per calcular les quotes hipotecaries el “Sistema francès”, el qual aplica la següent fórmula :

  C=P
_______________

1-1(1+i)-n
C: quota a pagar (euros) p: capital prestat i: interès, n: nombre de períodes a amortitzar el préstec (normalment mesos)

El interes pagat (I) en cada acció està disminuint, ja que aquest és el resultat de multiplicar el capital pendent de amortitzar (CP) per el tipus d’interès (i) : I = CP · i

Per tant, el capital amortitzat en cada quota és més gran, ja que això es calcula com la diferència entre la quota i l’interès.

Com a conseqüència lògica d’haver quotes constants,  els primers anys de la hipoteca es paguen mes interessos que capital, mentre que en els darrers anys gairebé tot el que es paga és la capital i l’interès baixa, aixo es per el sistema d’amortització frances.

Deixeu que el nostre despatx s'encarregui d'ajudar amb els seus serveis d'advocaciaLlamar 630 70 62 27